POS取餐品配置说明

       

合阔智云

本文讲述了门店电视机取餐屏的样式配置方法,电视机最后呈现这个效果

  1. 打开全渠道中台终端管理下的取餐屏装修
  2. 页面显示系统默认取餐屏模板,点开更多点击编辑
  3. 页面可根据选择横屏布局或者竖屏布局
  4. 基础设置中背景可以设置纯色或者是背景图片选择背景颜色后可显示如下
  5. 默认渠道图标自行上传替换,点击问号可以显示图标尺寸

       

       点击每个图标可以进行查看和替换  

       

Is this article helpful?
1 1 1
发表评论
 
附上文件